FDK

Wedstrijdreglement

 

1. Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de

lopende wedstrijd op Facebook, georganiseerd door FDK bvba met adres Monnikenwerve

53,8000 Brugge.

 

2. De winnaar van deze wedstrijd wordt bepaald door middel van het meest aantal likes van de

foto die gepost wordt in de opmerkingen van deze wedstrijdfoto op 24/12/2018 om 18u00. Indien

er meerdere foto’s zijn met een gelijk aantal likes wordt de wedstrijd verlengt met 1 dag.

 

3. Personeelsleden van FDK, bedrijfsleiders van FDK en partijen waar FDK op zelfstandige basis

mee samenwerkt mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Ook de gezinsleden en familie tot in

de derde graad van voorgemelde uitgesloten natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname

aan de wedstrijd.

Alle andere personen kunnen éénmaal deelnemen aan deze wedstrijd.

 

4. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van die deelnemer.

 

5. De prijs gekoppeld aan deze wedstrijd is één vakman gedurende een volledige werkweek. (40

uur) + materiaal ter waarde van €700,00.

De prijs kan uitsluitend toegekend worden aan de winnaar van de wedstrijd en is dus niet

overdraagbaar aan andere personen.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekende. De prijs kan in

geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

 

6. De uitvoeringstermijn van de prijs wordt onderling afgesproken tussen FDK bvba en de winnaar.

 

7. De winnaar van deze wedstrijd gaat er mee akkoord dat zijn/haar naam vermeld wordt in / op

de communicatiekanalen zoals website, mailings, Facebook,… Net als de foto’s van tijdens de

werken en de eindresultaten van de werken. De winnaar verleent FDK bvba de toestemming zijn/

haar afbeelding en naam te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

8. De winnaar van deze wedstrijd wordt op de hoogte gebracht via privé bericht op Facebook.

Daar zal gevraagd worden contact op te nemen met FDK bvba.

 

9. De organisator, FDK bvba, behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de

wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt

omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig

recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

 

10. FDK bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de

communicatiediensten waardoor niet of niet tijdig kan deelgenomen worden. ( bijvoorbeeld

netwerkproblemen)

 

11. FDK bvba is niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/of

veroorzaakt tijdens de wedstrijd. Bij het nemen van de foto bijvoorbeeld.

 

12. Voor vragen over de wedstrijd kan de deelnemer steeds contact opnemen via info@fdk.be

 

13. In onze privacy policy wordt uiteengezet op welke manier FDK bvba de persoonsgegevens

van deelnemers zal verwerken.

 

14. Deelname aan de wedstrijd verondersteld de volledige aanvaarding van het

wedstrijdreglement door de deelnemer.